204 - İbnu Ömer anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Şer'i hukuku ödemek için vezin'de Mekke halkının vezn'i esastır, keyl'de de Medine halkının keyl'i esastır." Ebu Dâvud, Büyû 8, (3340); Nesâî, Büyû 54, (7, 284).....
205 - Mikdâm İbnu Ma'dikerb radıyallahu anh Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın şu sözünü nakletti: "Yiyeceklerinizi kîle ile ölçün, sizin için mübarek kılınsın." Buhârî, Büyû 52.....
206 - İbnu Abbas radıyallahu anh anlatıyor: Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm mikyal (ölçek) ve mîzân (terazi) kullananlara şöyle hitab etti: "Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helâk eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız." Tirmizî, Büyû' 9, (1217).....
207 - İbnu Harmele radıyallahu anh anlatıyor: "Ümmü Habib Bintü Züeyb İbnu Kays el-Müzenniyye, bize ölçüm işlerinde kullanılan bir sa' bağışladı. Ümmü Habib bize rivayet etti ki, kendisine, İbnu Ahî Safiyye'den geldiğine göre, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın zevce-i pâkleri Safiyye vâlidemiz radıyallahu anhâ bağışlanan bu sâ'in, Hz. Peygamber aleyhissalâtu vess....
208 - Es-Sâib İbnu Yezîd radıyallahu anh anlatıyor: "Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm devrinde bir sâ', bugün sizlerin kullanmakta olduğunuz müdd'le, bir müdden üçte bir müdd miktarında fazla idi. Ancak bu miktara Ömer İbnu Abdilaziz merhum zamanında ilâve bulunuldu. Buhârî,, İ'tisam 16, Kefârât 5; Nesâî, Zekât 44, (5, 54).....
209 - Hz. Osman radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır." Buhârî, Büyû' 51.....
210 - Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular: "Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır." Müslim, Mesâcid 288, (671).....
211 - Selman radıyallahu anh diyor ki: "Elinden geliyorsa, çarşıya ilk giren olma. Oradan son çıkan da olma. Çünkü çarşı, şeytanın, insanları şaşırtmak için kıyasıya savaş verdiği yerdir, bayrağı da orada dalgalanır." Müslim, Fedâilu's-Sahâbe 100,(2451).....
212 - Hz. Ömer radıyallahu anh: "Bizim çarşımızda dini bilen kimseler satıcılık yapsın" buyurmuştur. Tirmizî, Vitr 21, (487).....
213 - Ebu'd-Derda radıyallahu anh buyurmuştur ki: "Ben, Şam'daki Ümeyye Camii'nin merdivenlerinde bir dükkân sahibi olup, her gün elli dinar kazanıp Allah yolunda harcamak ve bu esnada namazlarımı da hep cemaatle kılmak, Allah'ın helal kıldıklarını da haram etmemek şartlarını arzulamaktan ziyade, Allah-ü Teâlâ’nın, haklarında: "...o kimseler ki ne bir ticaret ne de bir alış veriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz"....
214 - Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği sene Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm'i Mekke'de işittim, şöyle buyuruyordu: "Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım-satımını yasakladı." Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resûlü "ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz, zîra onunla gemiler yağların, derilere sürülür, kandiller a....
215 - Abdurrahman İbnu Va'le'nin anlattığına göre, İbnu Abbas radıyallahu anh'dan üzüm şırası hakkında sorunca ondan şu cevabı almıştır: "Adamın biri Resûlullah aleyhissâlatu vesselâm'a bir şarap dağarcığı hediye etmişti, kendisine "Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun?" dedi. Adam: "Hayır bilmiyorum" cevabını verdi ve yanında bulunan birisine birşeyler fısıldadı. Resûlullah aleyhissâlatu vessel&aci....
216 - İbnu Abbas radıyallahu anh anlatıyor: "Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm'i Kâbe'nin yanında otururken gördüm. Bir ara başını semaya kaldırarak güldü ve şunu söyledi: "Allah Yahudilere lânet etsin, Allah Yahudilere lânet etsin, Allah Yahudilere lânet etsin! Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını yasaklamıştı, tutup bunu sattılar ve parasını yediler. Hâlbuki Allah bir millete bir şeyin ....
217 - El-Muğîre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissâlatu vesselâm buyurdu ki: "Kim içki satarsa, hınzır kasaplığı da yapsın" Ebu Dâvud, Büyû 66, (3489).....
218 - Ebu Talha radıyallahu anh anlattığına göre, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'dan "İçkiye vâris olan yetimler" hakkında sormuştur. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Dök onu!" emretmiştir. Ebu Talha: "Sirke yapsam olmaz mı?" deyince de "Hayır!" diye cevap vermiştir." Ebu Dâvud, Eşribe 3 (3675); Tirmizî, Büyû 58, (1293). Tirmizî'nin rivayetind....
219 - İbnu Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm şöyle demiştir: "Bir yiyecek satın alan kimse, onu kabzetmeden önce satamaz." Buhârî, Büyû 49, 51, 54, 55, Hudud 42; Müslim, Büyû 29, 35, 40, 41, (1525-1526-1528-1529); Nesâî, Büyû 55, (7, 286-287); Ebu Dâvud, Büyû 67 (3492); Tirmizî, Büyû 56 (1291); Muvatt....
220 - Bir diğer rivayette: "...malı kabzedinceye kadar" ziyadesi vardır. İbnu Ömer der ki: "Biz hayvanla gelenlerden tartmadan göz kararıyla yiyecek satın alırdık. Sonra Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm satın aldığımız bu şeyleri başka yere naklederek yerini değiştirmeden satmamızı yasakladı." Müslim, (1527).....
221 - Hakîm İbnu Hizâm radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü dedim, bana gelip, birşeyler almak isteyenler oluyor. Hâlbuki istenen şey bende yoktur. Bu durumda bilâhere çarşıdan satın alarak teslim etmek üzere istenen şeyi satayım mı?" "Hayır dedi, yanında mevcut olmayan şeyi satma." Nesâî, Büyû 60, (7, 289), Ebu Dâvud, Büyû 70 (3503); Tirmizî, Büyû 19,....
222 - İbnu Abbas radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir kimsenin, yiyecek maddesini tam olarak kabzetmiş olmadan satmasını yasakladı. Tâvus derki: "İbnu Abbas'a "Bu nasıl olur?" diye sordum da bana şu cevabı verdi: "Bu dirhemlerin dirhemlerle alınıp satılmasıdır, yiyecek maddesi ise tehir edilmiştir." Beş kitap'ta da tahriç edilmiştir.....
223 - Süleyman İbnu Yesar radıyallahu anh anlatıyor: "Ebu Hüreyre radıyallahu anh Mervân İbnu'l-Hakem'e: -Sen faiz ticaretini helâl kıldın dedi. Mervan: -Ne yapmışım? diye sordu. Ebu Hüreyre tekrar: -Sen sened satışını helâl addetmişsin. Hâlbuki Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, tam olarak kabzedilmezden önce yiyecek satışını yasakladı, dedi. Râvi der ki: "Bu konuşma üzerine Mervan halka hitap....
224 - İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Bir sefer sırasında Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm'le beraber bulunuyorduk. Ben Hz. Ömer'e ait, yüke yeni alıştırılan henüz zabtı zor bir devenin üzerindeydim. Deve dik başlılık edip cemaatin önüne önüne giderdi. Babam Ömer radıyallahu anh devenin bu davranışından üzülür, onu tekrar geriye atardı. Bana da: "Devene sâhib ol, Resûlullah aleyhi....
225 - İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm şöyle emretti: "Ağaçların üzerinde o yılın meyveleri olgunlaşmaya sâlih olduğu kızarmak, sararmak suretiyle zâhir olana kadar, meyveleri satmayın. Yaş hurmayı kuru hurma karşılığında da satmayın." Yine Abdullah İbnu Ömer, Zeyd İbnu Sabit'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm yaş hurmayı kurusu i....
226 - Buhârî'nin dışındaki müelliflerin kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denir: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm meyvesi olgunlaşıncaya kadar hurmayı, dânesi beyazlaşıp afetten emin oluncaya kadar başağı satmaktan men etti. Bu muameleden satıcı da alıcı da yasaklanmıştır. Müslim, Büyû 50, (1535); Ebu Dâvud, Büyû 23, (3368); Tirmizî, Büyû 15, (1226-1227); Nesâî, Büyû....
227 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm olgunlaşmazdan önce meyvenin ağacın başında iken satılmasını yasakladı. Kendisine aleyhissalâtu vesselâm meyvenin olgunlaşması ile ne kastediliyor? diye sorulunca: "Onun kızarması ve sararmasıdır" diye açıkladı ve ilave etti: "Cenâb-ı Hakk bir âfet vererek meyveye mâni olacak olsa, kardeşinden aldığın parayı nasıl helâl addedeceksin?"....
228 - Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm alacalanmazdan önce meyvenin satılmasını yasakladı. "Meyvenin alacalanması nedir?" diye sorulunca: "Kızarması, sararması ve yenir hâle gelmesidir" diye açıkladı. Buhârî, Büyû 83, Zekât 58; Müslim, Büyû 53 (1536); Ebu Dâvud Büyû' 23, (3370-3373); Nesâî, Büyû 28, (7, 264).....
229 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm siyahlanmazdan önce üzümün, sertleşmezden önce hububatın satılmasını yasakladı." Ebu Dâvud, Büyû 23, (3371); Tirmizî, Büyû 15 (1228); İbnu Mâce, Ticarât 32, (2217).....
230 - Hârice İbnu Zeyd radıyallahu anh'in anlattığına göre, babası, süreyya yıldızı doğmadıkça meyve satmazdı. Muvatta, Büyû 13, (2, 619).....
231 - Sehl İbnu Ebî Hasme radıyallahu anh anlatıyor: Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm yaş hurmayı kuru hurma ile değiştirmeyi yasakladı ve "Bu riba'dır, buna müzâbene denir" buyurdu. Ancak ariyye satışını bundan istisna etti. Ariyye bahçe sâhibinin ayırdığı bir veya iki hurma ağacıdır. Onların başındaki meyvenin kuruyunca ne kadar olacağını göz kararıyla tahmîn eder. Bunun bedelince yaş hurma satın alıp yer". Buh&aci....
232 - Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki: Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm, kuru hurma vererek, tahmin yoluyla ariyyelerin satın alınmasına, beş vask veya beş vasktan az miktar için izin verdi." Ravilerden biri, "beş vask" mı dedi, yoksa "beş vasktan az" mı dedi diye şüphe etmiştir. Buhârî, Büyû, 83 (Şürb 17); Müslim, Büyû 71, (1541); Ebu Dâvud, Büyû 21, (3364); Nesâ&....
233 - Ebu Sa'îd radıyallahu anh anlatıyor: "Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm müzâbene ve muhâkala'yı yasakladı. Müzâbene, yeni meyvenin daha hurma, ağacının başında iken satın alınmasıdır. İmam Malik "...kuru hurma vererek" ziyadesini kaydetti. Muhâkale de buğday karşılığında tarlanın kiralanmasıdır. Buhârî, Büyû 82; Müslim, Büyû 105, (1546); Muvatta, Büyû 23-2....
234 - İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm müzâbene'yi yasakladı. Müzâbene, yaş hurmayı, ölçeğe vurarak kuru hurma mukabili satmaktır, keza taze üzümü ölçeğe vurarak kuru üzüm karşılığında satmaktır." Buhârî, Büyû 75, 82; Müslim, Büyû 74 (1542); Ebu Dâvud, Büyû 18 (3361); Nesâî, B&uum....
235 - Ebu Dâvud'un bir diğer rivayetinde: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ekini, ölçekli olarak buğdayla satmaktan yasakladı." Ebu Dâvud, Büyû 19, (3361).....
236 - Sahiheyn'in Hz. Câbir'den kaydettikleri bir rivayet de şöyle: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Muhâbere ve Muhâkale'yi yasakladı. Atâ der ki: "Cabir bize şu açıklamayı yaptı: Mahâbere: Boş araziyi, sahibi bir başkasına verir. Alan adam bütün masrafları karşılayarak tarlayı eker. Tarla sahibi mahsülden hisse alır. Müzabene'ye gelince, bunun "daha ağaçta iken yaş hurmayı, k....
237 - Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denir: "Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam muhâkale, müzâbene, muâveme ve muharebe suretiyle yapılan alış-verişleri yasakladı. Ravi der ki: Muâveme, bir kaç yılı içine alan bir satıştır. Keza, sünya'yı da yasakladı" Sünen müellifleri şu ziyadeyi kaydederler. "...bilinme durumu hâriç" Müslim, Büyû, 85 (1536).....
238 - Nesâî'nin diğer bir rivayetinde: Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm “... muhâdara ve muhâbere satışlarını yasakladı" der. Ravi şu açıklamayı yaptı: Muhâdara, hurmanın alaca düşmezden önce satılmasıdır, muhâbere de, yığının, miktarını göz kararıyla tahmin edip şu kadar bu kadar sa'ya satmaktır. Buhârî, Enes'ten şu ziyadeyi kaydetti: "...mülâmese ve münâbe....
239 - İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Hz. Ömer radıyallahu anh buyurdu ki: "Efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. Hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. Ölecek olursa cariye hür olur." Muvatta, Itk 6, (2, 776).....
240 - Rezîn, Hz. Câbir radıyallahu anh'in şu sözünü kaydeder: "Biz Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm ve Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında ümmü veled'i satardık. Hz. Ömer bu alış-verişten bizi yasaklayınca terk ettik." İbnu'l-Esir: "Bu rivayeti ana kaynaklarda (Usûl) göremedim" der. Ebu Dâvud, Itk 8, (3953); İbnu Mâce, Itk 2, (2517).....
241 - İbnu Ömer radıyallahu anh diyor ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm velâ'nın alım-satımını ve hibe edilmesini yasakladı." Buhârî, Itk 10, Feraiz 21; Müslim, Itk 16, (1506); Ebu Dâvud, Feraiz 14, (2919); Tirmizî, Büyû' 20 (1236); Muvatta, Itk, 10 (2, 782); İbnu Mâce, Feraiz 15, (2747); Nesâî, Büyû 87, (7, 306). Bazı âlimler, hadisteki "...hibe edilmesini.....
242 - İyas İbnu Abdillah radıyallahu anh "Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm'in suyun satılmasını yasakladığını" rivayet etmiştir. Ebu Dâvud, Büyû 63, (3478); Tirmizî, Büyû 44, (1271); Nesâî, Büyû 88, (7, 307); İbnu Mâce, Rühûn 18, (2477).....
243 - Hz. Câbir' radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm "Suyun fazlasını satmayı yasaklamıştır." Müslim, Musâkat, 34 (1565); Nesâî, Büyû 89, (307); İbnu Mâce, Rühûn 18, (2477).....
244 - Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın: "Ot satmak maksadıyla suyun fazlası satılmaz" dediğini rivayet etmiştir. Buhârî, Şürb 2, Hiyel 5; Müslim, Musâkât 38, (1566); İbnu Mâce, Rühûn 19, (2478).....
245 - Nesâî dışındaki beş kitapta geldiğine göre, Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm şöyle emretmiştir: "Ota mâni olmak maksadıyla suyun fazlasına mâni olmayın." Buhârî, Müsâkât 2, Hiyel 5; Müslim, Musâkât 37, (1566); Muvatta, Akdiye 29, (2, 744); Ebu Dâvud, Büyû 62, (3473); Tirmizî, Büyû 24 (1272); İbnu Mâce, Rühûn, 19, (2478).....
246 - Amra Bintu Abdirrahmân'ın naklettiğine göre Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur: "Kuyu suyunun fazlası yasaklanamaz." Muvatta, Akdiye 30, (2, 745); İbnu Mâce, Rühûn 19, (2479).....
247 - Muhâcirlerden bir kişi şunu anlatmıştır: "Hz. Peygamber aleyhissâlatu vesselâm'le birlikte üç defa gazveye katıldım. Onun şöyle söylediğini işittim: "Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Suda, otda ve ateşte." Ebu Dâvud, Büyû 62, (3477); İbnu Mâce, Rühûn 16, (2473).....
248 - Büheysetu'l-Fezâriyye radıyallahu anh anlatıyor: "Babam, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'dan izin isteyerek kendisi ile kamîsi arasına girdi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı öpüyor ve kucaklıyordu. Sonra: "Ey Allah'ın Rasûlü yasaklanması yasak olan şey nedir? bana söyle" dedi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Tuz!" dedi. Babam tekrar sordu: &quo....
249 - Ebu Ümâme radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Şarkıcı cariyeleri satmayın, satın da almayın. Onlara musikî de öğretmeyin. Onları alıp satmak şartıyla yaptığınız ticarette hayır yoktur, onlar için ödenen para haramdır." Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ilave etti: "Şu âyet bu gibiler hakkında nâzil olmuştur: "İnsanlardan bazıları, bir bilgisi ....
250 - Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm taksimden önce ganimetin satılmasını yasakladı." Tirmizî, Siyer 14, (1563).....
251 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Cahiliye insanları, devenin etini, karnındakinin hamileliği vaktine satarlardı. "Karnındakinin hamileliği" devenin karnındakini doğurması, doğanın da büyüyüp hamile kalmasıdır. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bu alış-verişi yasakladı." Buhârî'nin bir rivayetinde "...sonra karnındaki de doğar" denir. Buhârî, Büyû 61, Menâkıbu....
252 - İbnu Abbâs radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur: "Ödemenin, karnındakinin doğumuna tehiri riba (faiz) dır." Nesâî, Büyû 67, (7, 293).....