Anasayfa / Nedir ? / Müseddes

MÜSEDDES

Divan şiirinde altı dizelik bentlerle kurulan nazım biçimi. Arapçada "altılı, altıya çıkarılmış" anlamındadır. Bir gazelin her beytinin üstüne dörder mısra ekleyerek müseddes biçimine getirmeye de tesdis (altılama) denilir. Bentlerin kafiye düzeni AAAAAA-BBBBAA-CCCCAA biçiminde olanına müseddes-i müzdevic adı verilir. Birinci bendin son beyti öteki bentlerde yinelenirse müseddis-i mütekerrir adını alır.